Robomania vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 2020

§1. Formalia

Stk. 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Robomania og hjemstedet er den til enhver tid siddende formands adresse. Ved oprettelse af et sekretariat for foreningen flyttes foreningens hjemsted til sekretariatets adresse. Robomania er en landsdækkende dansk forening.

Stk. 2. Formål

Robomania vil styrke børn og unges færdigheder indenfor design, konstruktion og programmering af robotter.

Dette formål søges blandt andet nået ved, at:

 • afholde robotturneringer og events.
 • afholde workshops, camps og meetups.
 • varetage uddannelsen af instruktører, ledere og dommere.
 • udvikle og formidle undervisningsmaterialer om robotter og digitale teknologier.

Stk. 3. Organisationsform

Foreningen er en almennyttig non-profit organisation og der udbetales og/eller udloddes ikke overskud.

 

§2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer optages personer der vil støtte aktivt op om foreningens formål og aktiviteter. Juridiske personer optages ikke som ordinære medlemmer (Foreninger, virksomheder og lignende).

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse eller sekretariat, med angivelse af navn, fødselsdato, adresse, e-mail og telefonnummer.

Der betales ved indmeldelsen forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler herfor og når et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse. Såfremt den der søger optagelse ønsker det, kan nægtelsen dog efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt pågældendes eventuelle gæld til foreningen er udlignet.

Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af deres medlemspligter, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med ⅔ majoritet af de fremmødte på denne.

 

Stk. 2. Støttemedlemmer

Som støttemedlemmer kan der optages personer, foreninger, virksomheder og andre juridiske enheder, som ønsker at støtte op om foreningens formål og arbejde. 

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til tillidshverv.

 

Stk. 3. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med ⅚ majoritet af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

 

Stk. 4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til et regnskabsårs udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til generalforsamlingen, der med ⅔ majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion.

Medlemmer der uanset påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingent forpligtigelse for det regnskabsår.  Ved genindtræden skal restancen betales før medlemmet kan genoptages.. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranledning.

 

Stk. 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Der fastsættes kontingent for følgende typer medlemskab:

 • Ordinære medlemmer
 • Støttemedlemmer, personer
 • Støttemedlemmer, organisationer

 

Stk. 6. Medlemmernes rettigheder og pligter

Medlemmerne skal overholde foreningens love, leve op til formålsbestemmelsen og deltage i arbejdet med at fremme foreningens formål. Dog forventes der kun moralsk opbakning fra støtte- og æresmedlemmer.

Ved overtrædelse af lovene eller bindende påbud udstedt i henhold til disse kan bestyrelsen give pågældende medlem en karantæne på op til 6 måneder.

Om muligheden for eksklusion gælder det ovenfor under stk. 4 anførte.

 

§3 Bestyrelsen

Stk. 1. Opgaver

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer og op til 2 suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen for 1 år af gangen. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten. Hvis bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Herunder skal bestyrelsen føre tilsyn med de foreningsattes virksomhed.

 

Stk. 2. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsens møder

Et bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Dog skal der afholdes minimum 1 bestyrelsesmøde i hvert kvartal. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og fremsendelse af relevant materiale.

 

Stk. 4. Referat

Over bestyrelsesmøder føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Referatet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer. Dog føres der et internt, fortroligt referat vedrørende personalesager.

 

Stk. 5. Afstemningsregler

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når ⅔ af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 6. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.

Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

 

Stk. 7. Ansættelser

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. Lønnet arbejde skal godkendes af en enig bestyrelse.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Kompetence

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel og skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling bilægges foreningens regnskab.

 

Stk. 3. Forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

 

Stk. 4. Dagsorden

Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst ⅕ af foreningens medlemmer skriftligt kræver det,  med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer med minimum 14 dages varsel med vedlæggelse af dagsorden.

 

Stk. 6. Mødeberettigede

Berettigede til at møde på generalforsamling er alle medlemmer, der ved henvendelse til foreningens bestyrelse eller sekretariat senest 1 uge inden mødet tilmelder sig dette.

 

Stk. 7. Stemmeberettigede

Berettigede til at stemme på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer, der ikke er i restance.

 

Stk. 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af Revisor(er)

 

Stk. 9. Gennemførelse og valg

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af stemmeberettigede medlemmer af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

Fremmødte ordinære medlemmer har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsorden, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

 

Valg af personer til bestyrelsen foregår som frit listevalg, således at hvert stemmeberettiget medlem på sin stemmeseddel kan angive lige så mange navne som der er mandater, at besætte. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Valg til suppleant foregår på samme måde, hvor personen med højeste stemmetal bliver førstesuppleant. Der vælges 1-2 revisorer efter samme princip som ved suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan genvælges.

Medlemmer der er i restance kan ikke vælges til bestyrelsen eller andre tillidshverv i foreningen. 

 

§5 Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår og kontingentbetaling følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisorer.

Revisorer valgt  af generalforsamlingen kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskab, bilag, kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og er ansvarlig for udarbejdelse af foreningens årsregnskab.

 

§6 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrifter af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§7 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræver vedtagelse på en generalforsamling med ⅔ af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag til vedtægter skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal udsendes skriftligt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan fremsættes ændringsforslag til de fremsendte ændringsforslag på selve generalforsamlingen.

 

§8 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ⅔ majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med ⅔ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning doneres foreningsformuen til andre organisationer i Danmark til fremme af samme eller lignende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.